Θέματα καταμέτρησης

Ποιο σύστημα λήψης ενδείξεων (καταμέτρησης) εφαρμόζει η ΔΕΗ ΑΕ;

Η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει κατά κανόνα τετραμηνιαία καταμέτρηση στους καταναλωτές μικρής ισχύος Χαμηλής Τάσης και μηνιαία καταμέτρηση στους καταναλωτές Μέσης και Χαμηλής Τάσης με ισχύ μεγαλύτερη των 35 kVA. Συνολικά, η ΔΕΗ ΑΕ λαμβάνει κάθε έτος 24 εκ. ενδείξεις των μετρητών των 7,2 εκ. περίπου καταναλωτών, που υπάγονται στη Χαμηλή και Μέση Τάση.

Στους συνήθεις καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, κλπ), οι καταμετρητές της ΔΕΗ καταγράφουν απλώς την ένδειξη που βλέπουν στον μετρητή, και η συνολική κατανάλωση του τετραμήνου προκύπτει αυτόματα από το μηχανογραφικό μας σύστημα ως διαφορά της ένδειξης αυτής από την ένδειξη που είχε καταγραφεί πριν 4 μήνες.

Πόσο συχνά λαμβάνουν ενδείξεις (καταμετρούν) άλλες ευρωπαϊκές ηλεκτρικές εταιρείες;

Η συχνότητα καταμέτρησης των ηλεκτρικών εταιρειών στην Ευρώπη ποικίλει. Σαν παράδειγμα, αναφέρουμε ότι η γαλλική εταιρεία EDF καταμετρά κάθε 6 μήνες, η βελγική SPE, η νορβηγική Hafslund και η σουηδική EON καταμετρούν κάθε 12 μήνες, η σκωτική Scotish Power κάθε 24 μήνες και η ολλανδική NUON κάθε 36 μήνες. Ωστόσο, λογαριασμός εκδίδεται κατ' εκτίμηση ("έναντι"), συνήθως κάθε μήνα, και η εκκαθάριση γίνεται όταν πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση.

Τι προσωπικό απασχολεί η ΔΕΗ ΑΕ για το αντικείμενο της καταμέτρησης;

Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης αλλά και από ιδιώτες εργολάβους καταμέτρησης, το προσωπικό των οποίων γνωστοποιείται στη ΔΕΗ ΑΕ, ασφαλίζεται και, πριν αναλάβει καθήκοντα, ενημερώνεται από μόνιμους υπαλλήλους της Επιχείρησης.

Πως μπορώ να ελέγξω ότι οι ενδείξεις που ελήφθησαν κατά την καταμέτρηση από τη ΔΕΗ ΑΕ είναι σωστές;

Ο μετρητής ενέργειας, ο οποίος αποτελεί συσκευή υψηλής ακρίβειας, βρίσκεται στο ακίνητο του καταναλωτή και η ένδειξή του μπορεί να αναγνωστεί οποτεδήποτε από αυτόν. Οι ημερομηνίες λήψης ένδειξης κάθε μετρητή είναι συγκεκριμένες και αναγράφονται κάθε φορά στο πεδίο "ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ" του εντύπου του λογαριασμού. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να λάβει μόνος του την ένδειξη που αναγράφεται στον μετρητή του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και να τη συγκρίνει - επαληθεύσει με την ένδειξη που καταμετρήθηκε από την ΔΕΗ ΑΕ.

Υπάρχει περίπτωση η ένδειξη που λήφθηκε από την ΔΕΗ ΑΕ να είναι λανθασμένη;

Κάθε μέτρηση που λαμβάνεται, καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΔΕΗ ΑΕ και ελέγχεται από αυτό. Στην περίπτωση που αυτή δε συνάδει με τις καταναλωτικές συνήθειες του συγκεκριμένου καταναλωτή τότε το σύστημα απορρίπτει τη μέτρηση και απαιτεί την επιβεβαίωσή της.

Παρά το γεγονός όμως ότι η Επιχείρηση έχει σε ισχύ μηχανισμούς ελέγχου των μετρήσεων που λαμβάνει, δεν είναι δυνατόν να εκμηδενισθεί η πιθανότητα καταχώρησης λανθασμένης ένδειξης. Το ποσοστό των λανθασμένων μετρήσεων είναι πολύ μικρό και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μηδενισθεί, δεδομένων των προβλημάτων που αντικειμενικά υπάρχουν στην καταμέτρηση: Λήψη εκατοντάδων ενδείξεων (πενταψήφιοι ή εξαψήφιοι αριθμοί), που αντιστοιχούνται σε "αριθμούς παροχών" (οκταψήφιοι αριθμοί), κάθε μέρα από κάθε καταμετρητή, σε δύσκολες συνθήκες εξωτερικών χώρων ή ακόμα δυσκολότερες συνθήκες εσωτερικών χώρων (μετρητές σε υπόγεια πολυκατοικιών χωρίς φως κλπ). Και στις πιο εξελιγμένες μορφές τηλεμέτρησης (που δοκιμάζονται τώρα πιλοτικά) υπάρχουν πάντοτε κάποιες μικρές πιθανότητες λάθους.

Ακόμα όμως και στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις, δεν βλάπτονται τελικά οι καταναλωτές μας, όπως εξηγούμε αμέσως πιο κάτω.

Πώς αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΗ ΑΕ οι περιπτώσεις σφαλμάτων καταμέτρησης;

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα από την Επιχείρηση. Συγκεκριμένα:

  • Εάν μετά από αμφισβήτηση του καταναλωτή διαπιστωθεί ότι η μέτρηση ήταν λανθασμένη, τότε αυτή διορθώνεται αμέσως.
  • Αλλά και στην περίπτωση που δεν υπάρξει αμφισβήτηση, στην αμέσως επόμενη καταμέτρηση θα καταγραφεί η σωστή ένδειξη, οπότε η διόρθωση θα γίνει αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα.

Υπάρχει περίπτωση να μη γίνει καταμέτρηση από τη ΔΕΗ ΑΕ την προγραμματισμένη ημερομηνία;

Το πρόγραμμα καταμέτρησης που εφαρμόζει η ΔΕΗ ΑΕ είναι συγκεκριμένο και τηρείται, κατά κανόνα, δίχως παρεκκλίσεις. Είναι ενδεχόμενο όμως σε μεμονωμένες περιπτώσεις να μην καταστεί δυνατή η λήψη της ένδειξης κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία καταμέτρησης είτε λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή είτε λόγω ανωτέρας βίας (πχ. άσχημες καιρικές συνθήκες, τεχνικό πρόβλημα, κλπ).

Πώς αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΗ ΑΕ αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις;

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη της ένδειξης λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή, ο καταμετρητής επικολλά στο ακίνητο ενημερωτικό έντυπο, με το οποίο γνωστοποιείται στον καταναλωτή η δυνατότητα να δώσει ο ίδιος τηλεφωνικά την ένδειξη, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ανταποκριθεί, τότε αυτόματα το μηχανογραφικό σύστημα προβαίνει σε εκτίμηση των καταναλώσεων.

Στην περίπτωση που η μη λήψη της ένδειξης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας τότε η ΔΕΗ ΑΕ, με κριτήριο την παροχή της καλύτερης δυνατής και προς όφελος του καταναλωτή υπηρεσίας, υιοθετεί και πάλι τη διαδικασία εκτίμησης των καταναλώσεων.

Με ποιό τρόπο γίνεται η εκτίμηση των καταναλώσεων;

Η εκτίμηση γίνεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών. Δεν είναι αυθαίρετη αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, η εκτιμηθείσα κατανάλωση δε διαφέρει σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του καταναλωτή.

Βάσει ποιών διατάξεων ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία;

Ο ανωτέρω τρόπος εκτίμησης των καταναλώσεων αποτελεί πάγια πρακτική επί σειρά ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και είναι σύμφωνος και με την υφιστάμενη νομοθεσία, που διέπει την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/1999, κ.α.) και ειδικότερα με το άρθρο 16 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου της ΡΑΕ, που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2612/31.12.2009.