Θέλω να μάθω για το λογαριασμό μου

Αριθμός λογαριασμών ρεύματος που παίρνω το χρόνο

Οι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαίως ή διμηνιαίως αναλόγως του είδους της παροχής. Ειδικότερα, για τους οικιακούς καταναλωτές εκδίδονται 6 διμηνιαίοι λογαριασμοί ετησίως, 3 ΕΝΑΝΤΙ και 3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ.

Τι είναι ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός

Η ΔΕΗ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση, με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Έτσι, εκδίδεται ένας λογαριασμός ΕΝΑΝΤΙ καταναλώσεων τετραμήνου και στο τέλος του τετραμήνου εκδίδεται ένας ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.

Για την έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού λαμβάνονται υπόψη καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο προηγουμένου έτους, όπως επίσης και η εικόνα των καταναλώσεων τρέχοντος έτος.

Τι είναι ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός

Η ΔΕΗ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση, με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Έτσι, ο πρώτος λογαριασμός είναι ΕΝΑΝΤΙ, δηλαδή χωρίς καταμέτρηση των καταναλώσεων και ο επόμενος ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλου του τετραμήνου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό.

Γιατί ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός που πήρα είναι υψηλότερος απ' ότι συνήθως

Ο υπολογισμός του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κτλ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως, όπου για κάποιους λόγους οι καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μεταβάλλονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από το σύστημα.

Σε περιπτώσεις βάσιμης αμφισβήτησης του ποσού του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή του, μέχρι και τη λήξη προθεσμίας πληρωμής αυτού.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός δεν μπορεί να είναι η ακριβής αξία της ενέργειας που καταναλώθηκε στο δίμηνο, αφού άλλωστε αυτή δεν μετρείται κάθε δίμηνο αλλά κάθε τετράμηνο. Στην πραγματικότητα ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός είναι μια προκαταβολή στο μέσο του τετραμήνου για την αξία του ρεύματος που καταναλίσκεται στο τετράμηνο, η οποία συμψηφίζεται και αφαιρείται από το τελικό ποσό του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού.

Τι πρέπει να κάνω όταν χάσω το λογαριασμό μου

Ο λογαριασμός ρεύματος που αποστέλλεται είναι μοναδικός και γι' αυτό σε περίπτωση απώλειάς του καλέστε στο 10500 (για την Αττική) ή στο 210-10500 (εκτός Αττικής), προκειμένου να σας γνωστοποιήσουν το ποσό της οφειλής σας. Στην περίπτωση που θέλετε αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού, εκδίδεται σε αντικατάστασή του ειδικό έντυπο με πλήρη στοιχεία του λογαριασμού.

Πότε λαμβάνεται η ένδειξη του μετρητή

Η ημερομηνία της καταμέτρησης είναι συγκεκριμένη και αναφέρεται σε ξεχωριστό πλαίσιο στον τελευταίο λογαριασμό που έχετε λάβει. Την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είστε στο ακίνητό σας, σε περίπτωση που ο χώρος όπου βρίσκεται ο μετρητής δεν είναι προσπελάσιμος.

Αν το ακίνητο ήταν κλειστό και δεν έγινε καταμέτρηση της ένδειξης, τότε ο καταμετρητής επικολλά ένα αυτοκόλλητο ειδοποιητήριο όπου αναφέρονται τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΗ, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επομένης. Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα να δώσετε τηλεφωνικά την ένδειξη. Αυτό όμως δεν μπορεί να επαναληφθεί περισσότερο από δυο φορές.

Γιατί πληρώνω με το λογαριασμό ρεύματος χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτ. Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ΕΡΤ) και πως υπολογίζονται

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάση του άρθρου 21 του Νόμου 2644/98, να εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα χρεωσταία τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:

Για ΔΤ, ΔΦ :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες

Για ΤΑΠ :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες

Η εισφορά υπέρ ΕΡΤ, με το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ 297/6.12.2005), καθορίστηκε στην τιμή των 4,24€/μήνα. Με τον ίδιο Νόμο, μετά την 6.12.2005, δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) για τους μετρητές από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως της χρήσης τους.

Τι είναι το ειδικό τέλος ΑΠΕ Ν. 2773/99 Αρθρ.40 και γιατί χρεώνεται

Το Ειδικό Τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) έχει επιβληθεί από τον Ν.2773/99 (άρθρο 40), το ύψος του προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και χρεώνεται σε όλους τους πελάτες με βάση το ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Σύμφωνα με το Ν.2773/99, η ΔΕΗ καταβάλει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), προκειμένου αυτός να καλύψει μέρος του απαιτούμενου ποσού που καταβάλλει στους Παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά από αυτούς ολόκληρης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.

Το συγκεκριμένο αυτό "τέλος" καλύπτει το ακριβότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έναντι παραγωγής από τα συμβατικά καύσιμα. Από ουσιαστική άποψη αυτή η χρέωση αποτελεί ένα "ανταποδοτικό τέλος" που η Πολιτεία δια του Ν.2773/99 έχει επιβάλει για να καλυφθεί το κόστος του περιβαλλοντικού αγαθού που προσφέρει στους πολίτες, δηλαδή της καθαρής ενέργειας.