Αλλαγή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης

Τι πρέπει να κάνω όταν μετακομίζω

Σε περίπτωση που φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να γίνει καταγγελία του συμβολαίου παροχής ρεύματος. Δηλαδή είναι απαραίτητο να κατατεθεί στη ΔΕΗ αίτηση διακοπής παροχής ρεύματος, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και να σας επιστραφεί η προκαταβολή που είχε πληρωθεί αρχικά με την υπογραφή του Συμβολαίου, άλλως, θα συνεχίσει η ΔΕΗ την έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης αυτών.

Η διαδικασία διακοπής μπορεί να γίνει από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος. Ο χρόνος που απαιτείται για την υπόψη διαδικασία είναι 2 εργάσιμες μέρες.

Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο πρέπει να υπογράψετε νέο Συμβόλαιο Παροχής Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή νέου συμβολαίου, είναι:

  1. Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), όταν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).
  2. Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία ή Συμβόλαιο Αγοράς, όπου απαιτείται.