Μεταβολές δικτύου και υφιστάμενης ηλεκτροδότησης

Μετατόπιση στύλου ή καλωδίου της ΔΕΗ που εμποδίζει εργασίες ανέγερσης οικοδομής ή άλλη δραστηριότητα

Η μετατόπιση στύλου για λόγους όπως η παρεμπόδιση ανέγερσης οικοδομής είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης στο τοπικό γραφείο ΔΕΗ, το οποίο θα σας ενημερώσει για τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματός σας.

Αν για διάφορους άλλους λόγους (πχ. αισθητικούς) επιθυμείτε μετατόπιση στο δίκτυο της ΔΕΗ, η δαπάνη στην περίπτωση αυτή βαρύνει εσάς, γίνεται εφάπαξ και πριν την κατασκευή του έργου.

Επαύξηση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την επαύξηση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης είναι τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

  1. Αίτηση Μικρών Εργασιών (έντυπο ΔΕΗ).
  2. Κατάσταση μηχανημάτων και συσκευών όπου θα αναγράφεται η ισχύς και το ρεύμα εκκίνησης (έντυπο ΔΕΗ), όπου απαιτείται.
  3. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΗ).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση:
    • Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94.
    • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94.
  5. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων (Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και Αποθηκών, κτλ), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 παραγ. 8, όπου απαιτείται.